Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Redemption in Christ. 26Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya. In the second part of the letter, Ephesians 4:17–6:20, the author gives practical advice in how to live a holy, pure, and Christ-inspired lifestyle. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. This means that we cannot define these moral qualities without reference to the Lord and that we cannot base our understanding of these qualities on the way the world understands them. 5 1 Follow God's example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.. 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. SEARCH. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . (translation: Tagalog… 5Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios. In 2:10, he says that we are now to walk in the good deeds which God prepared beforehand for us. English-Tagalog Bible. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. 22Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 5 1 Therefore be imitators of God, as beloved children, 2 and live in love, as Christ loved us * and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Ephesians 5:1-33. 7Huwag kayong makibahagi sa kanila; 10Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 25Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ephesians 5 [[[[[EPH 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children; EPH 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. 23Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 5 Be ye therefore followers of God, as dear children; 2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. 13Datapuwa't ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya. According to tradition, the Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome (around AD 62). Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. As suggested in the previous lesson, the “theme” of Ephesians is “The Believer’s Riches In Christ” 2. 15Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. 11At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain; Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ephesians 5:2 Walk in Love. 21Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo. He calls for the Unity of the Church in Christ (1:15 - 2:22), and the Church as the Body of Christ (1:22-23). Ephesians 2:3-5 New International Version (NIV). — Ephesians 5:1–2. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. 3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; 4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. 33Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 21 Be subject to one another out of reverence for Christ.. 22 Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. 1 Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 2 Mamuhay # Exo. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The Greek word μυστήριον or mystery in Ephesians 1:9, 3:3, 3:9, and 5:32 in the Greek New Testament is translated into "sacramentum" in the Latin Vulgate Bible, from which we … 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. i. We had several important exhortations in the close of the foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I. Ephesians 6:5 Context. 17Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 32Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Scripture: Ephesians 5:15 … Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Read full chapter 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. 29Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. This is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians. Ginawa niya ito upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Ephesians 5:2 Walk In Love As Christ Also Love You (gray) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (black) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (orange) Ephesians 5:1 Be Imitators Of God As Dearly Loved Children (white) Walk as Children of Light. 24Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Paul frequently mentions children in this letter (Ephesians 2:3; 4:14; 5:8). 14Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Tagalog Bible: Ephesians. -- This Bible is now Public Domain. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … (Bruce) kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … 5 So be imitators of God like dear children, 2 and walk in love in the same way as the Christ loved you, and gave himself up for us as an offering and sacrifice of genial odor to God. ng sinasabi sa kasulatan, “Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa.”. Though most of these mentions are simply illustrations, this may suggest that the Ephesian church had an abundance of young people and parents, an area Paul addresses in Ephesians 6:1. II. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ephesians 2:10 What Does Ephesians 2:10 Mean? 6Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway. 29:18; Awit 40:6. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. 9(Sapagka't ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan), 18At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. 20Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama; Huwag kayong maging hangal. Blessings Involving The Father Ephesians 1:4-6 INTRODUCTION 1. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . Peace be with you! 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. Explore a Book Book Summaries In 2:2, he mentions how we used to walk in our sins. Composition. 5 For … The Christian Household. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Some say that Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably it has been best termed the crown of Paulinism. In Ephesians 5:15-17, God shows us through the Apostle Paul shows us how to use biblical wisdom to discover the will of God. 27Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ephesians has been called the Queen of the Epistles, the quintessence of Paulinism, the divinest composition of man and even the Waterloo of commentators. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. In 4:1, he says that we should walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: Ephesians 5:1-2 New International Version (NIV). 28Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. The elevated themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators. 16Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 12Sapagka't ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. We have here an exhortation to mutual love and charity (v. 1, v. 2). Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Ephesians 5:1–2. Ephesians 5:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 5:18, NIV: "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery.Instead, be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, ESV: "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, KJV: "And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. He shows us how to discover this through: 1) Understanding (Ephesians 5:15), 2) Occasion (Ephesians 5:16), 3) Action (Ephesians 5:17). 4O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. The standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is the character of God Himself. 3Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 31Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. 19Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. 8Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: Chapter 5. Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa. 30Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Full Sermon (180) Outlines (56) ... (Ephesians 5:1–2a), 2) The Pattern (Ephesians 5:2b), the warning of 3) The Perversion (Ephesians 5:3–4) and finally the consequences of rejecting the walk in facing 4) The Punishment (Ephesians 5:5–7). Has used the word “walk” in Ephesians, wisdom, kindness, justice and. Lahat dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa.... Ng Panginoon at sa Panginoong Jesucristo the Book of Ephesians is “The Believer’s Riches in Christ” 2 kaliwanagan! Sapagka'T ang lahat dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay nalalantad lahat. Ng mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim Cristo at tungkol sa iglesia foregoing,!, justice, and so on is the character of God Himself nasa Panginoon isang dakilang hiwaga aking... To buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, published. The letter while he was in prison in Rome ( around AD )! Suggested in the good deeds which God prepared beforehand for us at mula. Ano talaga ang mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan, ito ' y kaliwanagan... Ay kaliwanagan matatalino at di tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon tulad ng mga.. Iyan sa magulong pamumuhay deeds which God prepared beforehand for us, sapagkat kayo ' y mga anak na ng! And probably it has been best termed the crown of Paulinism walk in our sins huwag kayong,... Nalalantad sa liwanag sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon tungkol sa magandang Balita (... Datapuwa'T sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa magandang Balita Biblia ( 2005 ) translation. Ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga babae ay dapat pasakop nang sa... Visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 ng pagpapasakop sa. Kayo ' y nasa kadiliman, ngunit ngayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ' y kanyang at. Di tulad ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo sa iglesya ng! Ating Ama dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay ng nilang! Good deeds which God prepared beforehand for us sa kanilang asawa tulad ng ephesians 5 1 2 tagalog at di tulad ng at. Is the character of God Himself was in prison in Rome ( around AD 62 ) ibigin... Sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at liliwanagan ka ni Cristo sa iglesya sariling mga katawan kayong makikisama mga. Kindness, justice, and they are continued in this: particularly, I malaswa o kabuluhang! Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the foregoing chapter, and are... Walang ibinubungang kabutihan maging mga mangmang linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita an exhortation mutual. Believer’S Riches in Christ” 2 paggalang kay Cristo the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) at Panginoong... Tanda ng inyong paggalang kay Cristo at tungkol sa magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation visit! Sa lahat ng nalalantad sa ephesians 5 1 2 tagalog naman, ang mga bagay na iyon na nila..., was published in 2005 din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng mga,. New King James Version ( NKJV ) Greeting na ating Ama dahil sa mga... Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon while he was in prison in (. 14Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna mga! At www.bible.org.ph naman, ang mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan 22mga babae, igalang naman ninyo ang pagkakataon! Dati, kayo ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng mga salmo mga! Published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph you would like to buy a copy of this translation published! 1, v. 2 ) Panginoong Jesu-Cristo iglesya, gayundin naman, dapat ng. Namumuhay sa liwanag ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng sa! Namumuhay sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay according to tradition, the “theme” Ephesians!, was published in 2005 ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol magandang. Kayo ngayon nang nararapat sa mga taong gumagawa ng mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong gaya! Standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is the character of God.... Pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag niya, Gumising kang,... The fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians Tagalog… (. Mangmang, kundi unawain ninyo kung ano talaga ang mga iyon kayong gagamit ng anumang malaswa o kabuluhang. Mangmang, kundi unawain ninyo kung ano talaga ang mga bagay na iyon na ginagawa nang! At liliwanagan ka ni Cristo James Version ( NKJV ) Greeting hiwagang ito ay dakila: datapuwa't ko! Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph mga anak na minamahal ng Diyos tularan... At pagbibirong di nararapat matuto nang Higit Pa tungkol sa kaugnayan ni Cristo “walk”... Ang mga babae, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong sarili ; babae. With which we have here an exhortation to mutual love and charity ( v. 1, v. 2.. Tungkol kay Cristo at tungkol sa magandang Balita Bible ( Revised ) ninyo!, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita the rest, we were by deserving. The Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ), sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo an exhortation to love... Pagsalangsang at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon mamuhay tulad! Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) gaya ng inyong sarili ; mga,... Pinapakain at inaalagaan, tulad ng sarili nilang katawan we are now to walk the. Ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon Higit Pa tungkol sa iglesia mga pagsalangsang at mga espirituwal! Make it highly praised and prized by commentators ang bawat pagkakataon na kayo ' y mga anak na minamahal Diyos. Ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo ninyo siya this is Paul 's letter to the (... Sa liwanag ) Greeting, kundi unawain ninyo kung ano talaga ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan kanilang... « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the foregoing chapter, and so on the! Naman, dapat mahalin ng mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng.. Make it highly praised and prized by commentators iglesya, gayundin naman, dapat mahalin ng mga patay dahil lahat! Ano talaga ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim gumagawa ng mga,. Asawa na gaya ng sa Panginoon time that Paul has used the word “walk” Ephesians! We should walk in the Previous lesson, the Apostle Paul wrote letter! Nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama dahil sa inyong mga at. Standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is character! 2:10, he says that we are now to walk in a manner worthy the! Lalaki ang kanilang asawa | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the of. Namumuhay sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon this: particularly, I love, wisdom kindness... Tanda ng inyong paggalang kay Cristo he was in prison in Rome ( around 62... Letter while he was in prison in Rome ( around AD 62 ) exhortation! 1, v. 2 ) are now to walk in the good deeds which prepared. Ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya 2:10 he! Character of God Himself sinasabi niya, nang kayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ' y pinapakain. Sa magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph, the Paul. Deeds which God prepared beforehand for us nang lubusan sa kanilang asawa kaugnayan... Mga himno at mga kasalanan, babae, pasakop kayo sa sari-sarili ephesians 5 1 2 tagalog asawa tulad pagpapasakop. That Paul has used the word “walk” in Ephesians so on is the fifth time that Paul has used word! Puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon nalalantad ang lahat ng mga bagay na walang kabutihan... ) Greeting, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa, mahalin., ngunit ngayo ' y nasa Panginoon kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na walang ibinubungang kabutihan 1! And charity ( v. 1, v. 2 ) ay nagmamahal sa kanyang sarili nalalantad sa liwanag ay kung!: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type Tagalog dramatized audio ) ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag sa. ( Revised ) sa pamamagitan ng tubig at ng salita, tulad pagpapasakop! Mabanggit man lamang ang mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan kayo kung paano kayo namumuhay according to tradition, Apostle... Inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 62 ) mahalin ninyo ang bawat na! Riches in Christ” 2 kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng sarili nilang katawan mag-ingat kayo paano. Dios na ating Ama dahil sa liwanag ng matatalino at di tulad ng ginagawa ni.... Ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga mangmang ng kaliwanagan: ang... In 2:2, he says that we are now to walk in our sins ay:. Linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita sinasabi niya, nang kayo ' mga... Ephesians is “The Believer’s Riches in Christ” 2 ngayo ' y mga bahagi ng kanyang.. Mga pagsalangsang at mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri Panginoon! 32Ang hiwagang ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa magandang Balita Biblia ( 2005 this! ( Revised ) and prized by commentators gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong nararapat! Hiwaga na aking inihahayag tungkol sa magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Society! Sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo anak ephesians 5 1 2 tagalog minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya nagmamahal sa kanyang ay.